Sản phẩm Sạc laptop Acer Mini 19V - 2.1A
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Sạc laptop Acer Mini 19V - 2.1A
Mã sản phẩm: 982
Giá sản phẩm: 0 VNĐ


 

Chúng tôi cung cấp

Sạc laptop Acer  TravelMate 6293-6311; Sạc laptop Acer  TravelMate 6293; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493-6031; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493-6054; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493-6495; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493-6615; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493-6768; Sạc laptop Acer  TravelMate 6493-6899; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6121; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6170; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6325; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6462; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6585; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6639; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6656; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6660; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6710; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593-6882; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593G-6219; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593G-6347; Sạc laptop Acer  TravelMate 6593G; Sạc laptop Acer  TravelMate 6594; Sạc laptop Acer  TravelMate 6594G; Sạc laptop Acer  TravelMate 7730; Sạc laptop Acer  TravelMate 7730-6620; Sạc laptop Acer  TravelMate 7730G; Sạc laptop Acer  TravelMate 8371; Sạc laptop Acer  TravelMate 8371G; Sạc laptop Acer  TravelMate 8371T; Sạc laptop Acer  TravelMate 8372; Sạc laptop Acer  TravelMate 8372-7127; Sạc laptop Acer  TravelMate 8372T-3602; Sạc laptop Acer  TravelMate 8372T; Sạc laptop Acer  TravelMate 8372TG; Sạc laptop Acer  TravelMate 8372TZ; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471-6096; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471-6306; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471-6457; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471-8422; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471-8461; Sạc laptop Acer  TravelMate 8471-8818; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472-6012; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472-6787; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472-7254; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472G; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472T; Sạc laptop Acer  TravelMate 8472TG; Sạc laptop Acer  TravelMate 8571-6028; Sạc laptop Acer  TravelMate 8571-6465; Sạc laptop Acer  TravelMate 8571; Sạc laptop Acer  TravelMate 8571-8181; Sạc laptop Acer  TravelMate 8571-8377; Sạc laptop Acer  TravelMate 8571-8537; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572-5370; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572-6430; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572-6592; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572-6752; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572-6779; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572-6806; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572G; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572G-6734; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572T; Sạc laptop Acer  TravelMate 8572TG; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-8371; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-8371G; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-8371T; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-8471; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-8571; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-TM8371; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-TM8371G; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-TM8371T; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-TM8471; Sạc laptop Acer  TravelMate Timeline-TM8571; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4330; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740-5261; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740-5755; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740-7552; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740-7787; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM4740Z; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5330; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-5665; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-5896; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-5952; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-6070; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-6291; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-6529; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740-6552; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740G-6765; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5740Z; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5742; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5742G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5742Z; Sạc laptop Acer  TravelMate TM5742ZG; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6293; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-6031; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-6054; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-6495; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-652G25; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-6615; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-6768; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6493-6899; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6121; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6325; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6462; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6585; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6639; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6656; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6660; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6710; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593-6882; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593G-6219; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593G-6347; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6593G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6594; Sạc laptop Acer  TravelMate TM6594G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM7730; Sạc laptop Acer  TravelMate TM7730G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8371; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8371G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8371T; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8372; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8372-7127; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8372T-3602; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8372T; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8372TG; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8372TZ; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471-6096; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471-6306; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471-6457; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471-8422; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471-8461; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8471-8818; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472-5333; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472-6012; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472-6787; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472T; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8472TG; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8571-6028; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8571-6465; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8571; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8571-8181; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8571-8377; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8571-8537; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572-5370; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572-6430; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572-6592; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572-6752; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572-6779; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572-6806; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572G; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572G-6734; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572T; Sạc laptop Acer  TravelMate TM8572TG; Sạc laptop Acer  TravelMate TMTM8372-7127; Sạc laptop Acer  TravelMate TMTM8372T-3602; Sạc laptop Acer  Aspire 5943; Sạc laptop Acer  Aspire 5943G; Sạc laptop Acer  Aspire AS5943; Sạc laptop Acer  Aspire AS5943G; Sạc laptop Acer  Aspire AS8935; Sạc laptop Acer  Aspire 7745-5602; Sạc laptop Acer  Aspire 7745-5632; Sạc laptop Acer  Aspire 7745-7949; Sạc laptop Acer  Aspire 7745; Sạc laptop Acer  Aspire 7745G-6214; Sạc laptop Acer  Aspire 7745G-6572; Sạc laptop Acer  Aspire 7745G-6662; Sạc laptop Acer  Aspire 7745G; Sạc laptop Acer  Aspire 8935-6446; Sạc laptop Acer  Aspire 8935-6676; Sạc laptop Acer  Aspire 8935; Sạc laptop Acer  Aspire 8935G-6040; Sạc laptop Acer  Aspire 8935G; Sạc laptop Acer  Aspire 8940G-6683; Sạc laptop Acer  Aspire 8940G-6865; Sạc laptop Acer  Aspire 8940G-6969; Sạc laptop Acer  Aspire 8940G; Sạc laptop Acer  Aspire 8943G-5636; Sạc laptop Acer  Aspire 8943G-6190; Sạc laptop Acer  Aspire 8943G-6782; Sạc laptop Acer  Aspire 8943G-9319; Sạc laptop Acer  Aspire 8943G-9429; Sạc laptop Acer  Aspire 8943G; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745-5602; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745-5632; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745-7949; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745G-6214; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745G-6572; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745G-6662; Sạc laptop Acer  Aspire AS7745G; Sạc laptop Acer  Aspire AS8935-6446; Sạc laptop Acer  Aspire AS8935-6676; Sạc laptop Acer  Aspire AS8935G-6040; Sạc laptop Acer  Aspire AS8935G; Sạc laptop Acer  Aspire AS8940G-6683; Sạc laptop Acer  Aspire AS8940G-6865; Sạc laptop Acer  Aspire AS8940G-6969; Sạc laptop Acer  Aspire AS8940G; Sạc laptop Acer  Aspire AS8943G-5636; Sạc laptop Acer  Aspire AS8943G-6190; Sạc laptop Acer  Aspire AS8943G-6782; Sạc laptop Acer  Aspire AS8943G-9319; Sạc laptop Acer  Aspire AS8943G-9429; Sạc laptop Acer  Aspire AS8943G; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-2013; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-2036; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-2380; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-2450; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-2805; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-4200; Sạc laptop Acer  Aspire 5551-4937; Sạc laptop Acer  Aspire 5551; Sạc laptop Acer  Aspire 5551G-4280; Sạc laptop Acer  Aspire 5551G-4591; Sạc laptop Acer  Aspire 5551G; Sạc laptop Acer  Aspire 5552-3036; Sạc laptop Acer  Aspire 5552-3104; Sạc laptop Acer  Aspire 5552-3640; Sạc laptop Acer  Aspire 5552-6838; Sạc laptop Acer  Aspire 5552; Sạc laptop Acer  Aspire 5552G; Sạc laptop Acer  Aspire 5553G-5357; Sạc laptop Acer  Aspire 5553G-5881; Sạc laptop Acer  Aspire 5553G; Sạc laptop Acer  Aspire 5739G-6959; Sạc laptop Acer  Aspire 5739G; Sạc laptop Acer  Aspire 5745-3428; Sạc laptop Acer  Aspire 5745-3633; Sạc laptop Acer  Aspire 5745-5387; Sạc laptop Acer  Aspire 5745-7247; Sạc laptop Acer  Aspire 5745-7833; Sạc laptop Acer  Aspire 5745; Sạc laptop Acer  Aspire 5745DG-3855; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-3690; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-5844; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-6271; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-6323; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-6538; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-6726; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G-7671; Sạc laptop Acer  Aspire 5745G; Sạc laptop Acer  Aspire 5745PG-3882; Sạc laptop Acer  Aspire 5745PG-3915; Sạc laptop Acer  Aspire 5745PG-5978; Sạc laptop Acer  Aspire 7540-1284; Sạc laptop Acer  Aspire 7540-1317; Sạc laptop Acer  Aspire 7540-1705; Sạc laptop Acer  Aspire 7540-1734; Sạc laptop Acer  Aspire 7540-5750; Sạc laptop Acer  Aspire 7540-5980; Sạc laptop Acer  Aspire 7540; Sạc laptop Acer  Aspire 7540G; Sạc laptop Acer  Aspire 7551-3068; Sạc laptop Acer  Aspire 7551-3416; Sạc laptop Acer  Aspire 7551-3634; Sạc laptop Acer  Aspire 7551-5358; Sạc laptop Acer  Aspire 7551; Sạc laptop Acer  Aspire 7551G-5056; Sạc laptop Acer  Aspire 7551G-5407; Sạc laptop Acer  Aspire 7551G-5821; Sạc laptop Acer  Aspire 7551G-6477; Sạc laptop Acer  Aspire 7551G; Sạc laptop Acer  Aspire 7552G-5107; Sạc laptop Acer  Aspire 7552G-6061; Sạc laptop Acer  Aspire 7552G; Sạc laptop Acer  Aspire 7736-6080; Sạc laptop Acer  Aspire 7736-6948; Sạc laptop Acer  Aspire 7736; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z-4015; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z-4088; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z-4444; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z-4809; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z-4905; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z-4953; Sạc laptop Acer  Aspire 7736Z; Sạc laptop Acer  Aspire 7740-5029; Sạc laptop Acer  Aspire 7740-5618; Sạc laptop Acer  Aspire 7740-5691; Sạc laptop Acer  Aspire 7740-6656; Sạc laptop Acer  Aspire 7740; Sạc laptop Acer  Aspire 7740G-6140; Sạc laptop Acer  Aspire 7740G-6364; Sạc laptop Acer  Aspire 7740G-6488; Sạc laptop Acer  Aspire 7740G-6930; Sạc laptop Acer  Aspire 7740G; Sạc laptop Acer  Aspire 7741-5137; Sạc laptop Acer  Aspire 7741-5209; Sạc laptop Acer  Aspire 7741-5932; Sạc laptop Acer  Aspire 7741-7870; Sạc laptop Acer  Aspire 7741; Sạc laptop Acer  Aspire 7741G-3647; Sạc laptop Acer  Aspire 7741G-5877; Sạc laptop Acer  Aspire 7741G-7017; Sạc laptop Acer  Aspire 7741G; Sạc laptop Acer  Aspire 7741Z-4592; Sạc laptop Acer  Aspire 7741Z-4633; Sạc laptop Acer  Aspire 7741Z-4643; Sạc laptop Acer  Aspire 7741Z-4815; Sạc laptop Acer  Aspire 7741Z-5731; Sạc laptop Acer  Aspire 7741Z; Sạc laptop Acer  Aspire 7741ZG; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-2013; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-2036; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-2380; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-2450; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-2805; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-4200; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551-4937; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551G-4280; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551G-4591; Sạc laptop Acer  Aspire AS5551G; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552-3036; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552-3104; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552-3640; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552-6838; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552G; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552NWXCI; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552NWXMi; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552WXCi; Sạc laptop Acer  Aspire AS5552WXMi; Sạc laptop Acer  Aspire AS5553G-5357; Sạc laptop Acer  Aspire AS5553G-5881; Sạc laptop Acer  Aspire AS5553G; Sạc laptop Acer  Aspire AS5739G-6959; Sạc laptop Acer  Aspire AS5739G; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745-3428; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745-3633; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745-5387; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745-7247; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745-7833; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745DG-3855; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-3690; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-5844; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-6271; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-6323; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-6538; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-6726; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G-7671; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745G; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745PG-3882; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745PG-3915; Sạc laptop Acer  Aspire AS5745PG-5978; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540-1284; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540-1317; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540-1705; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540-1734; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540-5750; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540-5980; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540; Sạc laptop Acer  Aspire AS7540G; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551-3068; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551-3416; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551-3634; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551-5358; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551G-5056; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551G-5407; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551G-5821; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551G-6477; Sạc laptop Acer  Aspire AS7551G; Sạc laptop Acer  Aspire AS7552G-5107; Sạc laptop Acer  Aspire AS7552G-6061; Sạc laptop Acer  Aspire AS7552G; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736-6080; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736-6948; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z-4015; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z-4088; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z-4444; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z-4809; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z-4905; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z-4953; Sạc laptop Acer  Aspire AS7736Z; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740-5029; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740-5618; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740-5691; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740-6656; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740G-6140; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740G-6364; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740G-6488; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740G-6930; Sạc laptop Acer  Aspire AS7740G; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741-5137; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741-5209; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741-5932; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741-7870; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741G-3647; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741G-5877; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741G-7017; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741G; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741Z-4592; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741Z-4633; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741Z-4643; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741Z-4815; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741Z-5731; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741Z; Sạc laptop Acer  Aspire AS7741ZG; Sạc laptop Acer  Aspire 1810TZ-412G25N(White); Sạc laptop Acer  Aspire 1810TZ-412G32N(White); Sạc laptop Acer  Aspire 1810TZ(White); Sạc laptop Acer  Aspire AS1410-8414(White); Sạc laptop Acer  Aspire AS1410-8804(White); Sạc laptop Acer  Aspire AS1410-8913(White); Sạc laptop Acer  Aspire AS1410(White); Sạc laptop Acer  Aspire AS1810TZ-412G25N(White); Sạc laptop Acer  Aspire AS1810TZ-412G32N(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 10.1-inch; Sạc laptop Acer  Aspire One 10.1-inch; Sạc laptop Acer  Aspire One 10.1-inch; Sạc laptop Acer  Aspire One 10; Sạc laptop Acer  Aspire one(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1021(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1080(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1153(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1192(White); Sạc laptop Acer  ; Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1196(White); Sạc laptop Acer  ; Sạc laptop Acer  ; Sạc laptop Acer   Aspire One 751h-1211(White); Sạc laptop Acer  ; Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1259(White); Sạc laptop Acer  ; Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1273(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1279(White); Sạc laptop Acer  Aspire One 751h-1346(White)