Sản phẩm Card đồ họa Asus EN210/DI/512MD3(LP) (NVIDIA GeForce 210, DDR3 512MB, 64 bits, PCI-E 2.0)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Card đồ họa Asus EN210/DI/512MD3(LP) (NVIDIA GeForce 210, DDR3 512MB, 64 bits, PCI-E 2.0)
Mã sản phẩm: 481
Giá sản phẩm: 0 VNĐ