Sản phẩm Intel® Core™ i3 Dual Core™ i3-2100 : 3.1Ghz- Box
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Intel® Core™ i3 Dual Core™ i3-2100 : 3.1Ghz- Box
Mã sản phẩm: 364
Giá sản phẩm: 0 VNĐ