Sản phẩm Bàn Phím Lenovo U350
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Lenovo U350
Mã sản phẩm: 1151
Giá sản phẩm: 480,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Chúng tôi cung cấp

Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 315-315E; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1410-i1450-i1470; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1411-i1412; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1416-i1417; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1434-i1435-i1436; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1451-i1452-i1454; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1472-i1476; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1512-i1541-i1542; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad i1552-i1560; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad A; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad E; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad I; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad R; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad T; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad X; Bàn phím laptop Lenovo  235; Bàn phím laptop Lenovo  240-240X-240z; Bàn phím laptop Lenovo  365-361-365C-365E; Bàn phím laptop Lenovo  365X-365XD-365ED-365CD-365CS; Bàn phím laptop Lenovo  380-385-390; Bàn phím laptop Lenovo  380D-380E-380Z-380ED-380XD; Bàn phím laptop Lenovo  385CD-385D-385ED-385XD; Bàn phím laptop Lenovo  390E-390X; Bàn phím laptop Lenovo  550-560-570-600; Bàn phím laptop Lenovo  560C-560E-560X-560Z; Bàn phím laptop Lenovo  600A-600E-600X; Bàn phím laptop Lenovo  70-701C-701CS; Bàn phím laptop Lenovo  770-770E-770ED; Bàn phím laptop Lenovo  770X-770z; Bàn phím laptop Lenovo  A21; Bàn phím laptop Lenovo  A21E; Bàn phím laptop Lenovo  A21M; Bàn phím laptop Lenovo   A21P; Bàn phím laptop Lenovo  A22; Bàn phím laptop Lenovo  A22M; Bàn phím laptop Lenovo  R32; Bàn phím laptop Lenovo  R40e; Bàn phím laptop Lenovo  T20; Bàn phím laptop Lenovo  T40; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 235; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 240-240X-240z; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 365-361-365C-365E; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad a20-r30-r40; Bàn phím laptop Lenovo  x20; Bàn phím laptop Lenovo  x21; Bàn phím laptop Lenovo  x22; Bàn phím laptop Lenovo  x30; Bàn phím laptop Lenovo  x31; Bàn phím laptop Lenovo  x40; Bàn phím laptop Lenovo  Thankbàn phímd 770X-770Z; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 365X-365XD-365ED-365CD-365CS; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 380-385-390; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 380D-380E-380Z-380ED-380XD; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 390E-390X; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 550-560-570-600; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 560C-560E-560X-560Z; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 600A-600E-600X; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 701-701C-701CS; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 770-770E-770ED; Bàn phím laptop Lenovo  Thinkpad 85CD-385D-385ED-385XD; Bàn phím laptop Lenovo