Sản phẩm Bàn Phím Dell 1564
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bàn Phím Dell 1564
Mã sản phẩm: 1080
Giá sản phẩm: 380,000 VNĐ


 

Hàng Chính Hãng

Bảo Hành 12 Tháng

Bàn phím laptop Dell Inspiron 1210; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1300; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1420; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1440; Bàn phím laptop Dell Inspiron 14; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1501; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1520; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1521; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1525; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1526; Bàn phím laptop Dell Inspiron 17; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1720; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1721; Bàn phím laptop Dell Inspiron 1750; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2500; Bàn phím LAPTOP DELL INSPIRON 2600 SERIES; Bàn phím LAPTOP DELL INSPIRON 2650 SERIES; Bàn phím laptop Dell Inspiron 2800; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 300M; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3200; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3500; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3500 Series; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3700; Bàn phím laptop Dell Inspiron 3800; Bàn phím laptop Dell Inspiron 4000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 4100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 4150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5000E; Bàn phím laptop Dell Inspiron 500m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 510m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 5160; Bàn phím laptop Dell Inspiron 6000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 600m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 630m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 6400; Bàn phím laptop Dell Inspiron 640m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 700m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 710m; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7150; Bàn phím laptop Dell Inspiron 7500; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8000; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8100; Bàn phím laptop Dell Inspiron 8200;